Saturday 7th November

 In Ladies Saturday Results
1 Perfect, Cindy Bathurst GC 73 Ok
2 Thompson, Christine Bathurst GC 75 Ok
3 Dorman, Maiv Bathurst GC 75 Ok
4 Pender, Toni Bathurst GC 76 Ok
5 Thompson, Sarah Bathurst GC 76 Ok
6 Johnston, Lousea Bathurst GC 77 Ok
7 Sams, Lorette Bathurst GC 77 Ok
8 Coles, Janet Bathurst GC 77 Ok
9 Jamieson, Kim Bathurst GC 77 Ok
10 Burke, Christine Bathurst GC 80 Ok
11 Cooper, Manor Bathurst GC 83 Ok
12 Housler, Mary Bathurst GC 83 Ok
13 Burton, Kim Bathurst GC 84 Ok
14 Fagan, Helen Bathurst GC 84 Ok
15 Jackson, Jodeen Bathurst GC 85 Ok
16 Volk, Gabrielle Bathurst GC 86 Ok